Oost-Vlaanderen - 13e kamer (vorderingen inzake aansprakelijkheid art. 1382 e.v. BW, met uitzondering van deze met betrekking tot onroerende goederen) (regresvorderingen, met uitzondering van de regresvorderingen inzake verkeer) (vorderingen tot schadevergoeding inzake slagen en verwondingen) (betwistingen inzake schade ingevolge storm, water en brand, met uitzondering van schade aan onroerende goederen) (vorderingen op basis van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de dertiende kamer behoren)

Vos données:

Est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel (firme société/huissier de justice/avocat/…)

Particulier Professionnel Fermer